Tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla ("sivusto") vierailevien käyttäjien sekä Hyvinkään Konetalo Oy:n (myöhemmin ”Konetalo” tai ”rekisterinpitäjä”) tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä. 

Tällä sivustolla olevien linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien muiden kolmansien osapuolten sivustot toimivat kyseisen sivun ylläpitäjän antamien tietosuojaselosteiden mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset tietosuojailmoitukset ennen kolmansien osapuolten sivustojen käyttämistä. 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Hyvinkään Konetalo Oy:n (1527273-8), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Helletorpankatu 3 , 05830 Hyvinkää. 

Yhteyshenkilönä tietosuojaan liittyvissä asioissa toimii toimitusjohtaja Marko Päkkilä. 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

(1) käyttäjän toivomien palveluiden tarjoamista ja toteuttamista sekä esitettyihin pyyntöihin vastaamista varten (esim. silloin kun vastataan käyttäjän tiedusteluihin tai sivun käyttäjä tekee Konetalon tuotteita tai palveluita koskevan tilauksen). Lisäksi käytämme henkilötietoja muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

(2) markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia tarjouksia tai tietoja Konetalon tuotteista ja palveluista tai sen järjestämistä tapahtumista. 

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, tallentaminen, järjestäminen, rekisteröinti, tutkiminen, säilyttäminen, käsittely, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen. 

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista ja niiden käsittely Konetalon toimesta perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. 

Tietojen antaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa käyttää Konetalon verkkokauppaa tai tarjouspyyntöjärjestelmää. Lisäksi välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön yhteydessä (esim. yhteydenottotiedot kuten nimi ja sähköpostiosoite) on tarpeen, jos käyttäjä edellyttää, että hänen viestiinsä vastataan. Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen Konetalo saattaa tarvita myös lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos lisätietoja ei anneta, Konetalon on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin. 

Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen ja/tai vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

Käyttäjän tietojen antaminen verkkosivujen kautta tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomakkeeseen siellä kysytyt käyttäjän tiedot tai antamalla verkkokaupassa tarpeelliset tiedot tilauksen tekemistä varten. Tietoja voidaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamista ja sopimusten tekemistä varten antaa myös puhelimessa, tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse.

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn myös markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan käsitellä myös Konetalon palveluja koskevien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten. 

3. Henkilötietojen vastaanottajat 

Verkkokaupan käytön tai yhteydenottopyynnön yhteydessä käyttäjän antamat henkilötiedot tallentuvat Konetalon ylläpitämään järjestelmään automaattisesti. Puhelimitse, suullisesti tai sähköpostilla annetut tiedot tallennetaan Konetalon järjestelmään tehtävään määrätyn työntekijän toimesta. Edellä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja käsittelevät Konetalon hallinnollinen ja kaupallinen henkilöstö sekä tietojenkäsittely- ja muita palveluita Konetalolle toimittavat yritykset ja niiden henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot). Konetalo on tehnyt ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Lisäksi Konetalo voi luovuttaa tietoja yhteiskumppanilleen, mikäli asiakkaan esittämän toiveen, tekemän tilauksen tai sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttää. 

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä. 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Konetalon tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Konetalon edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Tietoja ei niitä luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle. 

4. Tietosuoja

Konetalo käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin ja ajan tasalla olevin teknisin ja organisatorisin suojaustoimin. Konetalon tarkoituksena on minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että esimerkiksi internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida taata. 

5. Lisätietoja

Konetalon palveluun rekisteröityneiden henkilöiden tietojen säilytysaika määritellään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tietojen luovuttaminen sivuston kautta johtaa sopimussuhteeseen Konetalon kanssa, sovelletaan henkilötietojen säilyttämiseen näissä tapauksissa voimassaolevaa lainsäädäntöä (kuten esimerkiksi kirjanpitolakia). Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti jäljempänä yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi myös erikseen vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, mikä ei vaikuta Konetalon palveluiden käyttöön muutoin. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki tai tietosuoja@om.fi). 

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen. Konetalon tilausjärjestelmässä kysyttyjen tietojen luovuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että voit tehdä sopimuksen Konetalon kanssa ja tilata haluamasi tuotteen tai palvelun. Luovutettuja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin. 

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi voit ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen asiakaspalvelu@konetalo.fi

Huomaa, että Konetalo voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja suosittelemme tarkastelemaan antamiamme tietoja aika ajoin. 

6. Internetin käyttöä koskevat tiedot – Evästeet 

Internetin käyttöä koskevat tiedot 

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier). Lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmat voivat kerätä palvelimelle tietoja pyyntöjen ajoista, pyynnön menetelmistä, vastaukseksi saatujen tiedostojen koosta, palvelimen vastauksen tilan selvittävistä numerokoodeista (valmis, virhe, jne.), ja muista parametreistä, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon. 

Näitä tietoa ei kerätä tai käytetä käyttäjän tunnistamiseen, mutta luonteensa vuoksi käyttäjän tunnistaminen voi olla mahdollista käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolten hallinnoimien tietojen kanssa.

Konetalo käyttää näitä tietoja ainoastaan sivuston käytön anonyymiä tilastointia varten ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus. 

Kyseisiä tietoja voidaan lisäksi käyttää sivustoa koskevien tietoturva- tai muiden rikosten selvittämiseen. Muissa kuin rikoksen selvittämistä koskevissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa. 

Evästeet 

Joissakin tapauksissa Konetalo kerää henkilötietoja eri tekniikoita käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää. Evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi. Evästeiden käyttö perustuu suostumukseesi, mikäli käyttämäsi selaimen asetukset on tehty niin, että sinun pitää erikseen hyväksyä evästeiden käyttö. 

Sivuston eräät sivut käyttävät evästeitä, joiden lähettäjinä ovat Konetalo tai kolmannet osapuolet, sekä muita tekniikoita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.